Search

Υποβολή περιλήψεων

Πρόσκληση για κατάθεση περιλήψεων

Τα μέλη της Οργανωτικής επιτροπής του 6ου Σχολείου της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις εργασίες τους με σκοπό να παρουσιαστούν στο προσεχές Συνέδριο της Εταιρείας (1-2 Δεκεμβρίου 2023 στη Χαλκίδαως προφορικές ανακοινώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν την εργασία τους στο 6ο Σχολείο της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας, τους γνωρίζουμε ότι η καταβολή του αντιτίμου της εγγραφής για τον πρώτο συγγραφέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση. 

Σημαντικές ημερομηνίες

Παράταση υποβολής εργασιών

20 Νοεμβρίου 2023

Ημερομηνία Ενημέρωσης αποδοχής / απόρριψης

24 Νοεμβρίου 2023

Φόρμα υποβολής εργασιών

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

  Ανεβάστε το αρχείο Word *

  Ανεβάστε αρχείο(α) (εικόνες, γραφήματα, κτλ. - προαιρετικό)

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ / 6ο Σχολείο της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πριν υποβάλλουν την εργασία τους να διαβάσουν τις παρακάτω οδηγίες σύνταξης και υποβολής περιλήψεων.

  Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων
  ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

  Μέγιστος αριθμός λέξεων:

  έως 25 λέξεις

  Χαρακτήρες:

  Κεφαλαίοι

  Προτεινόμενη γραμματοσειρά:

  Calibri

  Μέγεθος γραμμάτων:

  15 pt, Bold (έντονη γραφή)

  Στοίχιση:

  Πλήρης στοίχιση (Justified)

   
  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

  Χαρακτήρες:

  Πεζοκεφαλαίοι

  Προτεινόμενη γραμματοσειρά:

  Calibri

  Μέγεθος γραμμάτων:

  12 pt

  Στοίχιση:

  Πλήρης στοίχιση (Justified)

  Δομή: 

  1. Να γίνεται αναφορά πρώτα το όνομα και στη συνέχεια το επώνυμο λ.χ. Μαρία Παπαδοπούλου

  2. Το όνομα του συγγραφέα θα πρέπει να αναγράφεται με έντονη γραφή Bold λ.χ. Μαρία Παπαδοπούλου

  3. Κάθε συγγραφέας θα έχει αντιστοιχία με τον ανάλογο εκθέτη και θα γίνεται αναφορά η ιδιότητα, το κέντρο προέλευσης και η πόλη.

  Παράδειγμα: 

  Γιάννης Αντωνόπουλος¹, Μαρία Παπαδοπούλου²

  ¹Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή Κλινική, ΓΝΑ, Αιγηνίτειο, Αθήνα

  ²Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Γενικό Κρατικό Νίκαιας

   
  ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

  Μέγιστος αριθμός λέξεων:

  έως 250 λέξεις

  Προτεινόμενη γραμματοσειρά:

  Calibri

  Μέγεθος γραμμάτων:

  12 pt

  Στοίχιση:

  Πλήρης στοίχιση (Justified)

  Η περίληψη θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις παρακάτω ενότητες.

  • Εισαγωγή

  • Σκοπός

  • Υλικό

  • Μεθοδολογία

  • Αποτελέσματα

  • Συμπεράσματα

  1. Οι ανωτέρω ενότητες θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με έντονη γραφή (Bold). 

  2. Το κείμενο της περίληψης μπορεί να περιέχει φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι στοιχισμένα σωστά και δεν θα προεξέχουν από το word.

  3. Λάβετε υπόψη ότι η καταμέτρηση λέξεων επηρεάζεται αν προστεθούν εικόνες, πίνακες και γραφήματα.

  4. Η καταμέτρηση των λέξεων μπορεί να γίνει από το περιβάλλον του Word, επιλέγοντας από το μενού την επιλογή Tools / Word Count ή αυτόματα από το παράθυρο του word κάτω αριστερά

   
  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω θεματολογίες

  • ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

  • ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

  • ΠΥΕΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

  • ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ

  • ΑΛΛΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ / Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral presentation)

  Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων

  1. Το αρχείο για τη σύνταξη της περίληψης θα είναι απαραίτητα σε Word.  Καμία άλλη μορφή αρχείου δεν θα γίνει δεκτή.

  2. Οι περιλήψεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και μόνο από την φόρμα υποβολής. 
  3. Οι περιλήψεις πρέπει να παραληφθούν εντός της ανακοινωθείσας προθεσμίας.

  4. Υποβολές οι οποίες πραγματοποιηθούν μέσω fax θα απορρίπτονται αυτόματα και δεν θα γίνονται δεκτές.

  5. Υποβολές αντιγράφου της ίδιας περίληψης με παραπάνω από ένα αντίγραφο θα απορρίπτονται αυτόματα. Δεκτή θα γίνεται μόνο η πρώτη κατάθεση.

  6. Σε περίπτωση που ο συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει την εργασία οφείλει να ενημερώσει γραπτώς την εταιρεία διοργάνωσης 20 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. 

  7. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει το μέγιστο 2 εργασίες.

  8. Ο/η συγγραφέας ή ο/η υπεύθυνος -η αλληλογραφίας οφείλει να ενημερώσει καθ’όλη τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας τους υπόλοιπους συγγραφείς για την υποβολή και την μετέπειτα πορεία αποδοχή / απόρριψη της εργασίας που κατέθεσε.

  9. Οι υποβληθείσες εργασίες δεν πρέπει να περιέχουν ονόματα ασθενών, αριθμούς ταυτότητας νοσοκομείου ή άλλες ταυτοποιητικές πληροφορίες.

  10. Είναι θεμιτό να χρησιμοποιηθούν γενικές ονομασίες φαρμάκων αντί της εμπορικής ονομασίας φαρμάκου.

  11. Όλες οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή που θα ορίσει ο Πρόεδρος του Συνεδρίου. Με βάση τις επιστημονικές αξίες και τις κλινικές επιπτώσεις τα μέλη της Επιτροπής θα καθορίσουν αν οι υποβληθείσες εργασίες θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση ή όχι. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές.

  12. Η Επιτροπή αξιολόγησης των εργασιών του 6ου Σχολείου της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τυχόν περιλήψεις που δεν πληρούν τα επιστημονικά ή ηθικά πρότυπα του συνεδρίου σε οποιοδήποτε σημείο πριν ή μετά την αποδοχή.

  13.  Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, εγκριθούν και παρουσιαστούν στο 6ο Σχολείο της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας θα δημοσιευθούν όπως υποβλήθηκαν.

  14. Η οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και η Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για τη μορφή των εργασιών, καθώς και για τυχόντα λάθη και παραλείψεις.

  15. Με το πέρας της αξιολόγησης από την επιτροπή δεν δύναται να γίνουν τροποποιήσεις προσθήκες ή διορθώσεις στην εργασία. 

  16. Όλοι οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέσω email για την αποδοχή ή/και απόρριψη της περίληψής τους στις 20 Νοεμβρίου 2023

  Σημείωση

  • Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της περίληψης της εργασίας, η εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου θα αποστείλει, ηλεκτρονικά, επιβεβαιωτικό e-mail στον/στη υπεύθυνο/η αλληλογραφίας.

  • Παρακαλούμε σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/νη δεν έχει παραλάβει το σχετικό e-mail εντός του προαναφερθέντος χρονικού πλαισίου να ελέγξει αρχικά την ανεπιθύμητη αλληλογραφία και έπειτα να επικοινωνήσει απευθείας με τη εταιρεία Alpha Public Relations και την κυρία Νίκη Μητά στο email n.mita@apr.com.gr ή τηλεφωνικά στο 210 3645 629 (Καθημερινές εκτός Σ/Κ και ώρες 10:00 – 17:00)